• Tel. : +421 37/642 6265

 • hydroservis@hydroservis.sk

Mobilný odlučovač kalov

...Oblasť uplatnenia mobilného odlučovača

Naša spoločnosť disponuje unikátnou technológiou  dánskej renomovanej spoločnosti Simon Moos, ktorá nesie označenie KSA - toto označenie v preklade znamená kombináciu cisternového auta, kalu a odvodňovania „na mieste“.  Ako samotný názov v preklade  napovedá, presne na tento účeľ  aj slúži.  Princíp systému  spočíva  v „zredukovaní objemu“. Táto technológia v prvom rade znižuje množstvo odpadu určeného na likvidáciu, likviduje sa  iba odpad  a nie čistá voda,  po druhé znižujú sa náklady spojené s prevozom


Výhody systému:

 • -  Menšie náklady na likvidáciu ( likviduje sa iba skutočný odpad )  
 •  - Menšie náklady na prevos a prevádzku
 •  - Menší dosah na životné prostredie
 •  - Znižuje tlak na čističku odpadových vôd 

...zaručená investícia do budúcnosti...

S odlučovačom KSA systémom získate nasledovné výhody:

 •  - približné zredukovanie objemu odpadu v rozmedzí  60-90%
 •  - čas na dopravu a prevádzkové náklady sú oveľa nižšie
 •  - radikálna redukcia likvidačných nákladov
 •  - schopný byť sebestačný s vodou na oplach a premývanie
 •  - menšie náklady za uloženie a likvidáciu odpadov
 •  - prináša rýchle a efektívne odvodňovanie
 •  - veľmi spoľahlivé a účinné zariadenie 

...kvalita očistenej vody

Počas procesu odvodnenia sú zachytávané všetky častice a sú udržiavané v odvodnenom " koláči ". To znamená, že očistená voda má vysokú kvalitu a môže byť recyklačne použitá. KSA je unikátna vo výkone a v procese odlúčenia nežiadúcich látok (viď tabuľka)

 

Parameter

     Redukcia KSA

Rozptýlené častice

     95 %

COD 

     85 %

Celkový Fosfát

     60 %

Celkový Dusík

     67 %

 

...využiIe v praxi...

Táto technológia nachádza uplatnenie na miestach, kde sa nachádza kal s relatívne vysokým obsahom vody a kde je potrebné znovu vyprázdniť a pripraviť prázdne nádrže pre vodu, napr. stoky, lapače, pracovné nádrže, ORL nádrže a iné zásobníky na tekutý odpad. KSA systém má porovnateľnú výhodu s tradičnými systémami čistenia ako sú stacionárne čističky odpadových vôd a kalov. Faktom je, že objem kalu sa zmenší 6 až 8-krát. Pôvodne KSA bolo vyvinuté na čistenie a vyprázdňovanie objemových nádrží na tekutý odpad a po 30 ročnom vývoji a inovovaní sa vypracovalo na mobilné čistiace zariadenie s vysokou efektívnosťou pre použitie v širokospektrálnej praxi.

Príklady z našej praxe a jeho využitia:

 

Čistenie septikov a žúmp

KSA operátor môže vybrať v rozpätí 5 až 15 žúmp podľa objemu, počas bežného pracovného dňa bez nutnosti prepravy k miestnej čistiarni odpadových vôd alebo skládke. Efektívne znižuje náklady producenta na objem odpadov uložených na skládke. 

 

Čerpacie stanice

KSA umožňuje vykonať komplexné čistenie obslužného priestoru čerpacích staníc a je ideálne na čistenie ORL a všetkých zariadení zachytávajúcich nebezpečné odpady, kde je potrebné priebežne udržiavať prevádzku v stave bez negatívnych dopadov na životné prostredie. 

 

Čistenie pouličných vpustí

Periodické čistenie pouličných vpustí s vysatímm a filtrovaním. Výsledkom procesu je návrat prefiltrovanej vody do kanalizačného systému a odvoz len pevných a tuhých látok na štandardné a špecializované skládky odpadov. 

 

 

 

 

©2019 Hydroservice spol s r.o. - všetky práva vyhradené.