• Tel. : +421 37/642 6266

  • hydroservis@hydroservis.sk

Mobilný odlučovač kalov

SIMON MOOS - KSA

Disponujeme unikátnou technológiou dánskej spoločnosti Simon Moos - systém KSA. Je to kombinované mobilné zariadenie na separáciu kalov a tukov.  Princíp separácie spočíva v zredukovaní objemu odpadu určeného na likvidáciu. Likviduje sa iba odpad a nie čistá voda. Tým sa znižujú aj náklady spojené s prevozom a uskladnením odpadu.


Výhody:

» nižšie náklady na likvidáciu (likviduje sa iba skutočný odpad) 

» nižšie náklady na prevoz a prevádzku

» menší dopad na životné prostredie

» znižuje tlak na čističku odpadových vôd


ZARUČENÁ INVESTÍCIA DO BUDÚCNOSTI

S odlučovačom KSA systémom získate nasledujúce výhody:

» zredukovanie objemu odpadu v rozmedzí  60 - 90 %

» zníženie prevádzkových nákladov a času na prepravu

» redukcia likvidačných nákladov

» sebestačnosť s vodou na oplach a premývanie

» zníženie nákladov na prevoz a uskladnenie odpadov

» rýchle a efektívne odvodňovanie

» spoľahlivé a účinné zariadenie 


KVALITA OČISTENEJ VODY

Počas procesu odvodnenia sú všetky zachytené častice udržované v tzv. koláči. Takto recyklovaná voda sa môže naďalej používať ako úžitková. KSA systém odlučovania nežiaducich látok je unikátna, čo potvrdzuje aj nasledujúca tabuľka:

Parameter

     Redukcia KSA

Rozptýlené častice

     95 %

COD 

     85 %

Celkový Fosfát

     60 %

Celkový Dusík

     67 %


VYUŽITIE KSA SYSTÉMU V PRAXI

Táto technológia nachádza uplatnenie na miestach, kde sa nachádza kal s relatívne vysokým obsahom vody a kde je potrebné znovu vyprázdniť a pripraviť prázdne nádrže pre vodu (stoky, lapače, pracovné nádrže, ORL nádrže a iné zásobníky na tekutý odpad). KSA systém má porovnateľnú výhodu s tradičnými systémami čistenia akými sú stacionárne čističky odpadových vôd a kalov. KSA systém znižuje objem kalu o 6 až 8-krát. KSA odlučovací systém bol vyvinutý na čistenie a vyprázdňovanie objemových nádrží na tekutý odpad. Po viac než 30-ročnom vývoji a inovovaní sa tento systém vypracoval na mobilné čistiace zariadenie s vysokou efektívnosťou pre použitie v širokú škálu využitia v praxi.

 

Príklady z našej praxe a jeho využitia:

Čistenie septikov a žúmp
KSA operátor môže vybrať v rozpätí 5 až 15 žúmp podľa objemu, počas bežného pracovného dňa bez nutnosti prepravy k miestnej čistiarni odpadových vôd alebo skládke. Efektívne znižuje náklady producenta na objem odpadov uložených na skládke.

Čerpacie stanice
KSA umožňuje vykonať komplexné čistenie obslužného priestoru čerpacích staníc. KSA je ideálne na čistenie ORL a všetkých zariadení zachytávajúcich nebezpečné odpady, kde je potrebné priebežne udržiavať prevádzku v stave bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Čistenie pouličných vpustí
Periodické čistenie pouličných vpustí s vysatímm a filtrovaním. Výsledkom procesu je návrat prefiltrovanej vody do kanalizačného systému a odvoz len pevných a tuhých látok na štandardné a špecializované skládky odpadov.

©2021 Hydroservice spol. s r.o. - všetky práva vyhradené.